gmina projekt

Uporządkowanie gospodarki
na terenie aglomeracji Skórzec
wodno-ściekowej
Przejdź do treści

Menu główne:

Opublikowano: 02.02.2018r.

Przebudowa ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej w m. Teodorów zakończona. Z końcem stycznia 2018r. odebrano kolejną inwestycję objętą dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura    i Środowisko na lata 2014-2020. Tym razem przebudowy doczekało się ujęcie wody w Teodorowie. Prace obejmowały przebudowę ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru wody     do Q=18m3/h oraz budowę: budynku technologicznego, zbiorników technologicznych, sieci technologicznych  i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia i infrastruktury technicznej. Zadanie wykonano  w umownym terminie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.214.625,00 zł.

 Opublikowano: 11.12.2017r.
         W dniu 8.12.2017r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowości Trzciniec”. W ramach zadania powstało 5.953 m sieci, 2 przepompownie ścieków i 1.905 m przyłączy kanalizacyjnych.
 Opublikowano: 2.10.2017r.
  
W dniu 29.09.2017 reprezentujący Gminę Skórzec Wójt Stanisław Kaliński, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Krystyny Szostek, zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej   w Warszawie, reprezentowanym przez Pani Ewę Kamieńską – Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Panią Agnieszkę Ignatowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń, Aneks  nr POIS.02.03.00-00-104/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Skórzec”. Głównym celem wprowadzenia aneksu była aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, z uwagi na powstałe    w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych obniżenie kosztów i skrócenie terminów realizacji poszczególnych inwestycji objętych projektem. Dzięki uzyskaniu korzystnych ofert realizacji zadań inwestycyjnych planowany całkowity koszt realizacji projektu uległ zmniejszeniu do kwoty 12.966.415,25 zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie nie większej niż 5.809.248,79 zł.
 
Opublikowano: 7.07.2017r.
 
Przebudowa SUW w Teodorowie szybciej niż zakładano

Graniczny termin wykonania „Przebudowy ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej w m. Teodorów” w warunkach przetargu wyznaczono na nie dłuższy niż do 30.09.2018r. Przy czym za skrócenie terminu oferenci mogli uzyskać dodatkowe punkty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „BARTOSZ” Spółka Jawna Bujwicki, Sobiech z Białegostoku, która zadeklarowała wykonanie zadania do 30.01.2018r. W dniu 6 lipca w siedzibie Urzędu Gminy w Skórcu przedstawiciele wykonawcy   i samorządu podpisali umowę na wykonanie inwestycji. W tym samym dniu zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji z wykonawcą Jerzy JanWierzbicki z Siedlec.
Opublikowano: 26.04.2017r.
Ruszają kolejne inwestycje objęte projektem

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego, dniu 24  kwietnia zawarto umowę na wykonanie zadania pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kłódzie”   w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU” Andrzej Ługowski z siedzibą w m. Pruszynek – Lider konsorcjum i P.U.H. „MEL – KAN” Kazimierz Franciszek Jakubiak z siedzibą w m. Ryżki, z terminem wykonania do 20.11.2018r.
Cztery dni wcześniej, tj. 20  kwietnia zawarto umowę na wykonanie zadania pn.  „Budowa sieci  wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Ług osiedle 2” z P.U.H. „MEL – KAN” Kazimierz Franciszek Jakubiak z siedzibą     w m. Ryżki, z terminem wykonania do 30.09.2018r. Umowa zakłada wybudowanie blisko 4,4 km sieci i 45 sztuk przyłączy wodociągowych oraz ponad 5,2 km sieci i 45 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

 
Opublikowano: 13.04.2017r.
 
 
W dniu 11 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy w Skórcu podpisano kolejne 2 umowy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Skórzec”, tj.:
 
1.       umowę z wykonawcą Józef Sarosiek – Pracownia Projektowa z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzór inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej             z przyłączami w m. Kłódzie w systemie zaprojektuj  i wybuduj”,
 
2.       umowę z wykonawcą Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński z siedzibą w Siedlcach           na pełnienie nadzór inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej    i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami     w m. Dąbrówka-Ług osiedle 2”.
Opublikowano: 30.12.2016r.
Budowa kanalizacji w m. Żebrak zakończona
W dniu 29 grudnia dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami           w miejscowości Żebrak”. W ramach zadania powstało 3.248 m sieci, 2 przepompownie ścieków oraz 54 przyłącza kanalizacyjne.

         
Opublikowano: 24.11.2016r.
  
Umowa na   wykonanie kanalizacji w m. Trzciniec podpisana
  
W dniu 23 listopada w siedzibie Urzędu Gminy w Skórcu została zawarta   umowa na wykonanie inwestycji pn. „Budowa   sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Trzciniec”. Wykonawcą   zadania będzie Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor z Łosic. Zakończenie   prac przewidziano do 20.11.2017r.
  W tym samym dniu zawarto   umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją z wykonawcą Jerzy   Jan Wierzbicki z Siedlec.
 
Opublikowano: 2.10.2016r.
 
Zgoda na przyśpieszenie budowy kanalizacji w Trzcińcu
 Realizację inwestycji pierwotnie zaplanowano od kwietnia 2017r., a zgodnie z warunkami umowy                 o dofinansowanie każda zmiana terminu o więcej niż 3 miesiące każdorazowo wymaga zgody Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastrukturai Środowisko 2014-2020 tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne jaki      i sprzyjającą sytuację na rynku, wystosowaliśmy wniosek o zgodę na przyśpieszenie realizacji zamówienia, który w dniu 4.10.2017r. został rozpatrzony pozytywnie. Wkrótce ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy zadania.   
Opublikowano 18.08.2016 r.

W dniu 17 sierpnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Wójt Gminy Skórzec Stanisław Kaliński wraz z Krystyną Szostek podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Skórzec”.
Projekt ten został wysoko oceniony wg kryteriów formalnych i merytorycznych i znalazł się na pozycji nr 1 listy rankingowej.
 
Okres kwalifikowania wydatków projektu rozpoczyna się od 01.01.2014r. i kończy 31.01.2019 roku
Całkowity koszt realizacji projektu – 18.513.534,57 złotych.
Koszty kwalifikowane – 10.049.660,90 złotych z tego 85% wysokość dofinansowania , w kwocie nie większej niż 8.542.211,76 złotych.
 
Projekt obejmuje zadania inwestycyjne :
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Grala-Dąbrowizna – ok.3, 5 mln zł.     Zadanie wykonane i oddane do użytku w maju 2016 roku.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka Kobyla i Drupia – ok.1,4 mln. zł.
 
 Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30.09.2016r.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Żebrak – ok. 1,5 mln. zł

 Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 24.12.2016r.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Trzciniec - ok. 3,2 mln. zł.
 
 Zadanie do wykonania w 2017r.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłódzie w systemie zaprojektuj i wybuduj – ok. 3,8 mln. złotych.
 
 Zadanie do wykonania w latach 2017-2018.
- budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka-Ług osiedle 2 - ok. 3,7 mln zł.
 
 Zadanie do wykonania w latach 2017-2018.
- przebudowa ujęcia wody w m. Teodorów wraz z budową budynku technologicznego, zbiorników, sieci oraz infrastruktury technologicznej. Wartość zadania ok.1,3 mln. zł.
 
Zadanie do wykonania w latach 2017-2018.
W ramach projektu wybudujemy:
- oczyszczalnię ścieków o przepustowości 150 m3/d;
- sieć kanalizacyjną ogółem 29,33 km;
- przepompownie ścieków – 15 szt;
- sieć wodociągową – 4,39 km
- przebudujemy stację wodociągową o wyd. 18m3/h.

Po wykonaniu tych zadań inwestycyjnych gmina Skórzec będzie prawie w całości zwodociągowana i skanalizowana. Z sieci wodociągowej w ramach tego projektu skorzysta 550 osób jest to nowe osiedle w Dąbrówce-Ług, natomiast z sieci kanalizacyjnej – 2588 osób.
Adres: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
telefon:0 25 631 28 61, fax:0 25 631 28 91,  e-mail urzadgminy@skorzec.eu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego