ZGŁASZANIE NADUŻYĆ - gmina projekt

Uporządkowanie gospodarki
na terenie aglomeracji Skórzec
wodno-ściekowej
Przejdź do treści

Menu główne:

KONTAKT
 
Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją projektu

 
Mając na względzie szczególną dbałość o prawidłowe prowadzenie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Skórzec” oraz zapewnienie etycznego, jawnego  i przejrzystego sposobu jego realizacji Instytucja Zarządzająca programem stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią  się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu.

Sposób informowania o nieprawidłowościach:
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
a) wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
b) Skorzystać z elektronicznego formularza zgłoszeń znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotu realizującego projekt.
 
Zasady, na jakich będą rozpatrywane przekazane zgłoszenia:
 
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   
 
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.   
 
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia                      za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
 
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
Adres: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
telefon:0 25 631 28 61, fax:0 25 631 28 91,  e-mail urzadgminy@skorzec.eu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego