O PROJEKCIE - gmina projekt

Uporządkowanie gospodarki
na terenie aglomeracji Skórzec
wodno-ściekowej
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Zakres projektu zakłada:

 
- budowę 29,39 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 16,757 km sieci grawitacyjnej i 12,638 km sieci tłocznej oraz przyłączy kanalizacyjnych (454 szt.) w miejscowościach: Trzciniec, Drupia, Wólka Kobyla, Grala-Dąbrowizna, Kłódzie, Żebrak i uzupełnienie sieci w m. Dąbrówka-Ług,
 
- budowę15 przepompowni,
 
- budowę oczyszczalni ścieków w m. Grala-Dąbrowizna o przepust (Qd) śr 150 m3/d.,
 
- modernizację hydroforni w Teodorowie,
 
-budowę 4,39 km sieci wodociągowej i 45 szt. przyłączy w m. Dąbrówka-Ług
 
 
Nadrzędny cel przedsięwzięcia to podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Skórzec przy
 
równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska przez:
 
- wyposażenie aglomeracji w kanalizację sanitarną w 7 miejscowościach, zgodnie z założeniami przyjętymi w KPOŚK i dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
 
-ochronę zasobów cennych przyrodniczo w obrębie obszaru Natura2000 dzięki likwidacji szamb
 
-budowę oczyszczalni ścieków
 
-budowę sieci wodociągowej i modernizację stacji uzdatniania wody.
Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu
Nazwa wskaźnika2Jednostka miary
Wartość docelowa3
Rok osiągnięcia wartości docelowej4
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych
szt.1,002019
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody
szt.
1,00
2019
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej
km
29,332019
Długość wybudowanej sieci wodociągowej
km
4,39
2019
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne
Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie mazowieckim
km
29,33
2019
Długość sieci wodociągowej w województwie mazowieckim
km
4,39
2019
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu
RLM
2 588,00
2019
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków*
RLM
2 588,00
2019
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę*
osoby550,0
2019
II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne
Nie dotyczyAdres: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
telefon:0 25 631 28 61, fax:0 25 631 28 91,  e-mail urzadgminy@skorzec.eu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego